Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende bepalingen gebruikt:

Aanbieder:
Rederij Swan Expeditions B.V.

Masterskip:
Het specifieke programma van aanbieder dat wordt aangeboden op www.masterskip.com

Reiziger:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de aanbieder een overeenkomst sluit.

Overeenkomst:
De overeenkomst die tussen de aanbieder en de reiziger tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de aanbieder zich tegenover de reiziger verbindt aan boord van het schip een vaartocht te houden en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Schip:
Het schip zoals genoemd in de overeenkomst of het schip waar de reis mee wordt uitgevoerd.

Reissom:
De prijs voor de vaartocht als genoemd in de overeenkomst inclusief belastingen en indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, exclusief de overige (optionele) kosten die niet noodzakelijk zijn voor de vaartocht, waaronder (maar niet beperkt tot) de prijs voor vliegtickets, hotelaccommodaties en dergelijke.

Vaartocht:
Het gehele verblijf op het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode. Hierbij zijn de dagen van inscheping en ontscheping als gehele dagen gerekend, ongeacht de tijd van in-, en ontscheping. De reis naar en van de in-en ontschepingshaven zijn bij de reisduur inbegrepen.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn van toepassing op iedere rechtsrelatie tussen aanbieder en reiziger, op grond van een reisovereenkomst of andere soort overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle pre-contractuele rechtsrelaties tussen de aanbieder en de reiziger vanaf het moment dat de aanbieder deze aan de reiziger ter hand heeft gesteld. Individuele wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Wijzigingen van en/of aanvullingen op één of meer bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door de aanbieder en de reiziger zijn overeengekomen en gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst. De aanbieder informeert de reiziger over wijzigingen en/of aanvullingen uiterlijk zeven dagen voor het begin van de vaartocht.

Het aanbod van de aanbieder is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De reiziger heeft in dat geval slechts recht op restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de aanbieder niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die –vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger –op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Aanbieder draagt slechts verantwoordelijkheid voor de informatie als bepaald in de overeenkomst.

De aanbieder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereisteminimum aantal dat volgens de aanbieder vereist is voor het maken van de vaartocht. De reiziger mag dan geen aanspraak maken op schadevergoeding. De aanbieder moet de reiziger daarover informeren in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 • twintig dagen vóór het begin van de vaartocht bij een vaartocht van meer dan zes dagen;
 • zeven dagen vóór het begin van de vaartocht bij een vaartocht van twee tot zes dagen;
 • achtenveertig uur voor het begin van de vaartocht bij een vaartocht van minder dan twee dagen.

Indien de aanbieder de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en de reiziger daar onverwijld vóór het begin van de vaartocht hierover wordt geïnformeerd mag de reiziger geen aanspraak maken op schadevergoeding en worden onderling redelijke en billijke afspraken gemaakt tussen aanbieder en reiziger over al dan niet gedeeltelijke restitutie van de reissom.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de reizigers die uit de overeenkomst voortvloeien.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet-geldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud de niet-geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

De reiziger is de wederpartij van de aanbieder. De reiziger zal de uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor de reiziger voortvloeiende verplichtingen en de daarin opgenomen verboden te allen tijde volledig naleven.

Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen, waarvan de aanbieder, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.

De aanbieder heeft het recht de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger wordt onverwijld op de hoogte gebracht van de annulering. Indien er sprake is van annulering wegens gewichtige omstandigheden dan is de aanbieder niet gehouden om de reiziger een schadevergoeding te betalen en worden onderling redelijke en billijke afspraken gemaakt tussen aanbieder en reiziger over al dan niet gedeeltelijke restitutie van de reissom.

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de aanbieder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de oorzaak van de annulering aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Aanbieder heeft alleen voor Masterskip een eigen annuleringsfonds. Door hieraan deel te nemen kan het zijn dat de reiziger niet gehouden is aan de kosten voor annulering. Vergoeding via het annuleringsfonds van Masterskip geldt alleen indien één van de volgende redenen van toepassing is:

 1. Plotselinge ziekte en/of ongevallen m.b.t. de reiziger. Doktersverklaring vereist.
 2. Ernstige ziekte of sterfgeval in de niet meereizende familie (1e of 2e graad).

In geval dat annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg met de reiziger getracht worden een passende regeling te treffen. De kosten van deelname aan het Masterskip annuleringsfonds bedragen 3% over het totaal verschuldigde bedrag van de vaartocht.

Wanneer de reiziger de overeenkomst opzegt zonder deel te hebben genomen aan het annuleringsfonds, zijn de volgende percentages van de prijs verschuldigd:

 • tot 6 maanden voor vertrek: 15%
 • tot 5 maanden voor vertrek: 20%
 • tot 4 maanden voor vertrek: 30%
 • tot 3 maanden voor vertrek: 40%
 • tot 2 maanden voor vertrek: 50%
 • tot 1 maand voor vertrek: 60%
 • tot 1 dag voor vertrek: 90%
 • op dag van vertrek: 100%

Opzegging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van de ontbindingsmededeling door de aanbieder wordt als datum van ontbinding aangemerkt.

Masterskip:
Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 30% van de reissom te worden voldaan.

Individuele reizen:
Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 100% van de reissom te worden voldaan.

Corporate hospitality:
Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 30% van de reissom te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de aanbieder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De aanbieder heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen “annulering” van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

De volledige reissom moet uiterlijk 60 dagen voor de dag van vertrek in het bezit zijn van aanbieder.

Indien de overeenkomst binnen 60 dagen voor de dag van vertrek tot stand is komt, wordt het volledige bedrag bij aangaan van de overeenkomst voldaan.

De reiziger verstrekt de aanbieder voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang zijn voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst, inclusief (maar niet beperkt tot) de geboortedatum, nationaliteit, het mobiele telefoonnummer het e-mailadres van de reiziger.

Verder dient de reiziger informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de aanbieder en/of kapitein hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.

Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere reizigers. Het is de reiziger bekend dat de aanbieder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door aanbieder omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de aanbieder van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat Artikel bedoelde kosten aan hem/haar in rekening gebracht.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening vindt plaats conform de geldende wet-en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (geldende privacyrecht). In dit kader van de dienstverlening is aanbieder aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. aanbieder verwerkt de persoonsgegevens van de reizigers, in overeenstemming met het geldende privacyrecht. Aanbieder verwijst voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid naar de informatie opgenomen in haar Privacy voorwaarden.

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn enkel begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de aanbieder of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de aanbieder bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de aanbieder heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend. De reiziger wordt door de aanbieder geïnformeerd over eventuele paspoort-en visumverplichtingen. 

De aanbieder heeft tevens het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in Artikel 3. Wijzigingen deelt de aanbieder binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee. Indien de wijziging de reisbestemming, route, verblijfsperiode, vervoersmiddelen, accommodatie, maaltijden, excursies of de omvang van de groep betreft moet de aanbieder de wijziging onverwijld aan de reiziger mededelen.

Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

In geval van wijziging doet de aanbieder de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat de aanbieder van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

a. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
b. de aard en klasse van de accommodatie;
c. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hiervoor bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

a. de samenstelling van het reisgezelschap;
b. de aan de aanbieder bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
c. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de aanbieder schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

De reiziger kan aan de aanbieder verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 • het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverlener verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aanbieder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

De reiziger zal het schip accepteren in de vorm en staat waarin het verkeert aan het begin van de vaartocht.

Indien de vaartocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs kan hebben in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de door de aanbieder gewekte verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in Artikel 15.

De reiziger heeft recht op een passende prijsverlaging voor de periode waar de vaartocht niet verloopt overeenkomstig de in Artikel 10 bedoelde verwachtingen, tenzij de non-conformiteit te wijten is aan de reiziger.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in “Verwachtingen van de reiziger” bedoelde verwachtingen, is de aanbieder onverminderd het bepaalde in Artikel 11, Artikel 12 en Artikel 13 mogelijk verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de aanbieder is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de inde vaartocht begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de aanbieder of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in dit artikel.

Indien de reiziger niet of niet tijdig de vertrekhaven kan bereiken ten gevolge van weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die tijdig bereik onmogelijk maken, komt dit in afwijking van Artikel 10 voor risico van de reiziger. De reiziger wordt hierbij op dit risico en de verzekerbaarheid daarvan is gewezen.

Onder overmacht wordt verstaan onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

De aanbieder is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aanbieder, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de aanbieder tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de aanbieder zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de aanbieder bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf-en repatriëringskosten. Indien er als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals overeengekomen in de overeenkomst dan zijn de kosten voor accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger, voor rekening van de aanbieder. 

Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de aanbieder dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

De aanbieder is evenmin aansprakelijk indienen voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis-en/of annuleringskostenverzekering. Op eerste verzoek van de aanbieder zal de reiziger de polisvoorwaarden van de verzekeringen als bedoeld in Artikel 13zospoedig mogelijk aan de aanbieder verstrekken.

Indien de aanbieder jegens de reiziger aansprakelijk is voor schade, bedraagt de vergoeding ten hoogste driemaal de reissom.

Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die aanbieder kan worden toegerekend, verplicht de aanbiedermede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die vóór, tijdens of na het vervoer is opgetreden) of door welke afwijking van de overeengekomen aanvangs-en eindtijd van de vaartocht dan ook, uitgezonderd wanneer deze schade het rechtstreekse gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de aanbieder.

Ook is de aanbieder niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelingen van de reiziger die in strijd zijn met Artikel 13, waaronder (maar niet beperkt tot) klimmen op onderdelen aan boord of van het schip.

De in dit Artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de aanbiedergelden ook ten behoeve van werknemers van de aanbieder, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

De vordering tot schadevergoeding van de reiziger verjaart na twee jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de aanbieder ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de aanbieder van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de aanbieder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle uit een situatie als bedoeld in Artikel 13 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in Artikel 14 te voldoen.

Iedere reiziger dient tijdig voor vertrek aanwezig te zijn, teneinde alle benodigde formaliteiten voor de reis af te kunnen handelen en de vaartocht op tijd te kunnen laten vertrekken. Er rust op de aanbieder geen enkele verplichting (met inbegrip van maar niet beperkt tot de vervoersverplichting of restitutieverplichting) of aansprakelijkheid jegens een reiziger die hier niet aan heeft voldaan. De aanbieder zal de reiziger informeren over het tijdstip waarop de reiziger aanwezig dient te zijn.

Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de aanbieder te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Het is niet toegestaan andere zaken aan boord te brengen dan bagage, zeker geen gevaarlijke (in de ruimste zin van het woord) zaken, drugs, smokkelwaar en/of (huis)dieren, tenzij met voorafgaande toestemming van de aanbieder en/of de kapitein van het schip.

De bagage mag geen hinder veroorzaken of verboden voorwerpen bevatten.

De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten met dekking voor medische kosten, ongevallen en repatriëring. Aanbieder kan bewijs van dekking verlangen voor vertrek van de reis. Het niet afsluiten van een dergelijke verzekering kan leiden tot uitsluiting van de reis. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige kosten welke voortkomen aan het niet afsluiten van een dergelijke verzekering waaronder maar niet beperkt tot kosten verband houdend met de uitsluiting van de reis.

De reiziger is verplicht tot naleving van alle wetten, importbeperkingen, verordeningen en richtlijnen. Niet-naleving is de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger en kan leiden tot vervolging en de in Artikel 13 genoemde gevolgen. De reiziger die naar maatstaven van aanbieder zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door aanbieder van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van aanbieder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle uit een situatie als bedoeld in Artikel 13 voortvloeiende kosten waaronder maar niet beperkt tot schade aan het milieu, andere reizigers of bezittingen, hotels en schepen, komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in Artikel 10 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich –in deze volgorde –melden bij: de betrokken dienstverlener, de kapitein, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de aanbieder. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de aanbieder in Nederland.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de aanbieder voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen.

Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de aanbieder daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Indien de reiziger schade heeft aan de bagage dient dit direct te worden gemeld aan de reisleiding.

Indien de reiziger aan de meldingsplicht en klachtrapportage als beschreven in Artikel 14 heeft voldaan en een klacht toch niet bevredigend is opgelost, moet dit uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (dan wel de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de aanbieder. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.

Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de aanbieder niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De aanbieder geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

De aanbieder zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Het belangrijkste uitgangspunt van de aanbieder is altijd dat zij de reiziger de reis wil bieden die de reiziger verdient, ondanks de mogelijke uitdagingen en wijzigingen die COVID-19 met zich meebrengt.

De reiziger is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de geldende eisen om te kunnen reizen naar- en van het schip. Deze eisen kunnen bijvoorbeeld zijn: vaccinatie, PCR-test, het invullen van een inreisformulier, enzovoort. Daarbij houdt de aanbieder de voorschriften aan van de landen waar het schip tijdens de vaartocht zeker en/of mogelijkerwijs naartoe zal gaan.

De aanbieder geeft de reiziger die aan de lokaal geldende eisen niet kan of wil voldoen geen toegang tot het schip. Deze reiziger ontvangt geen restitutie van reeds betaalde reisgelden. Het is op geen enkele wijze de intentie van de aanbieder om enig onderscheid tussen religies en levensovertuigingen te maken. Deze maatregelen vloeien enkel voort uit de noodzaak tot het naar beste kunnen beschermen
van de gezondheid van de mensen aan boord van het schip en het naar beste kunnen waarborgen van een ongestoorde reis.

 

COVID-19 extra kosten

Het kan voorkomen dat gedurende de vaartocht de lokale voorschriften van toepassing zijn waardoor de aanbieder coronatests moet (laten) uitvoeren bij de reiziger. De kosten van deze test(en) worden door de aanbieder verhaald op de reiziger op basis van werkelijke kosten per reiziger. Zo gauw de aanbieder hier informatie over heeft, zal zij dit meedelen aan de reiziger en aan de ouders/verzorgers van de reiziger. De kapitein bepaalt uit naam van de aanbieder of deze test(en) wordt (worden) uitgevoerd. De aanbieder zal zorgdragen voor
een transparant overzicht van deze eventuele kosten. De reiziger zal zorgdragen voor betaling van deze kosten aan aanbieder.

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Masterskip gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Masterkip niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.